חלוקת המלגות

1. כספי התרומה מיועדים להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מחקר בתואר שני, תואר שלישי ותלמידי בתר-דוקטורט הלומדים במסגרת התוכנית לטכנולוגיות בחינוך, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

2. אמות המידה לפיהן ימדד תלמיד התוכנית המועמד למלגה הינן:

א. לימודיו ומחקרו עוסקים בנושאים הקשורים לתחום הדעת של טכנולוגיות בחינוך.

ב. תלמיד מחקר מן המניין במצב אקדמי תקין על פי תקנון הרשות ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה;

ג. תלמיד לתואר שני במסלול מחקרי בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, תלמיד לתואר שלישי בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך המונחה על ידי איש סגל מן המניין של התוכנית, או תלמיד בתר-דוקטורט המונחה על ידי איש סגל מן המניין של התוכנית.

* עדיפות תינתן לתלמידי תואר שני שהצעת המחקר שלהם כבר אושרה, או לתלמידי דוקטורט שכבר הגישו את הצעת המחקר המלאה שלהם. 

3. למען הסר ספק, הקריטריון העיקרי של הענקת המלגות הוא הצטיינות בלימודים ובמחקר. במקרים חריגים, שייקבעו על ידי וועדת מלגות תוענק מלגה על בסיס רקע סוציו-אקונומי.

4. וועדת המלגות:

א. הוועדה כוללת שלושה חברים: נציג משפחת סילבר, ראש התוכנית לטכנולוגיות בחינוך (או חבר סגל התוכנית), ופרופ' דני בן-צבי (יו"ר הוועדה).

ב. וועדת המלגות תדון מדי שנה במועמדים, שיגישו בקשות באמצעות טופס הבקשה באתר זה. הוועדה תחליט על הזוכים במלגות באותה שנה, והכל בכפוף לנהלי האוניברסיטה ותקנוניה.

ג. מועד כינוס הוועדה: סמסטר ב' בכל שנה אקדמית.

ד. יו"ר הוועדה ימסור את ההחלטה לביצוע לאיש המנהלה, שימונה על ידי הפקולטה לחינוך.

ה. בנוסף לבחירת הזכאים למלגה, תדאג הוועדה לפרסום ההחלטה, ולהכנה ולעריכה של טקס הענקת המלגות.

5. מדי שנת לימודים תוענקנה מספר מלגות בסכום כולל של עד 80,000 ₪ לשנה, בהתאם למועמדים שיימצאו זכאים לכך, על פי החלטות הוועדה ובכפוף לנהלי האוניברסיטה ותקנוניה. סכומי המלגות* (בכפוף להערה מטה), הינן כדלקמן:

א. מלגת מ"א – 5,000 ₪

ב. מלגת דוקטורנט – 15,000 ₪

ג. מלגת בתר דוקטורנט – 15,000 ₪

*לעניין סכומי המלגות - וועדת המלגות רשאית להעניק מלגה חלקית, או להתנותה בתנאים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לנוהלי האוניברסיטה ותקנוניה.

6. ראש מנהל הפקולטה לחינוך יהיה אחראי לחלוקת הכספים שתעביר מנהלת העיזבון לאוניברסיטה בקשר עם התרומה, על פי הנחיות של יו"ר וועדת המלגות, וכן לתיאומים הנדרשים עם גורמי האוניברסיטה הרלוונטיים, לרבות הרשות ללימודים מתקדמים ואגף הכספים והבקרה של אוניברסיטת חיפה.

הגשת בקשה למלגה

תשע"ט

את הבקשות למלגה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בדף "טופס בקשה לקרן סילבר" לפני 1/5/19. כל סטודנט יכול לזכות במלגה אחת בלבד במהלך לימודיו.

תשע"ח

את הבקשות למלגה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בדף "טופס בקשה לקרן סילבר" לפני 1/5/18. כל סטודנט יכול לזכות במלגה אחת בלבד במהלך לימודיו.

תשע"ז

את הבקשות למלגה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בדף "טופס בקשה לקרן סילבר" לפני 10/5/17. כל סטודנט יכול לזכות רק במלגה אחת במהלך לימודיו.

תשע"ו

את הבקשות למלגה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בדף "טופס בקשה לקרן סילבר" לפני 22/5/16. כל סטודנט יכול לזכות רק במלגה אחת במהלך לימודיו.

תשע"ה

את הבקשות למלגה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בדף "טופס בקשה לקרן סילבר" לפני 26/4/15. כל מועמד, שעונה לקריטריונים שצוינו לעיל, יכול להגיש עד שתי בקשות למלגות מסוג שונה, אך כל סטודנט יכול לזכות רק במלגה אחת. הגשת בקשה למלגה של קרן שטרייכמן תחשב במניין הבקשות, שהוגשו על ידי המועמד.

טקס הענקת המלגות

טקס חגיגי להענקת מלגות יתקיים מדי שנת לימודים לקראת סיום סמסטר ב'. הזוכים יתבקשו להציג את עבודתם במהלך הטקס.
תשע"ט

בשנת הלימודים תשע"ט, הטקס להענקת מלגות סילבר יתקיים ביום רביעי 12/6/19 במעמד בני המשפחה, הזוכים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה.


תשע"ח

בשנת הלימודים תשע"ח, הטקס להענקת מלגות סילבר התקיים ביום רביעי 13/6/18 במעמד בני המשפחה, הזוכים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה.


תשע"ז

בשנת הלימודים תשע"ז, הטקס להענקת מלגות סילבר יתקיים ביום רביעי 14/6/17 במעמד בני המשפחה, הזוכים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה.

תשע"ו

בשנת הלימודים תשע"ו, הטקס להענקת מלגות סילבר התקיים ביום רביעי 17/6/16, בשעות 15:15 -16:30, בחדר 362 בבניין הפקולטה לחינוך, במעמד בני המשפחה, הזוכים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה.

תשע"ה

בשנת הלימודים תשע"ה, הטקס להענקת מלגות סילבר התקיים ביום רביעי 17/6/15, בשעות 16:00 -18:00, בחדר 362 בבניין הפקולטה לחינוך, במעמד בני המשפחה, הזוכים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה.


הערה: התקנון אמנם כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.